Ενότητες εργασίας

Τα μέρη στα οποία βασίζεται το πλάνο υλοποίησης του έργου.
 

Ανάπτυξη καινοτόμου, αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος παραγωγής ενέργειας για φόρτιση μπαταριών, μέσω υδρογόνου και κελιών καυσίμου.

Ενότητες Εργασίας

 

ΕΕ1: Αναγνώριση προδιαγραφών συστήματος και βασικός σχεδιασμός διεργασίας

Θα πραγματοποιηθεί λεπτομερής ανάλυση των διατάξεων και των υποσυστημάτων από τα οποία αποτελείται η ολοκληρωμένη μονάδα. Θα ακολουθήσει η τελική αναγνώριση των τεχνικών προδιαγραφών της ολοκληρωμένης μονάδας και των σεναρίων λειτουργίας. Θα προσδιοριστεί το βέλτιστο σχήμα της διεργασίας όσον αφορά όρους απλότητας και αποδοτικότητας και θα καταστρωθεί το βασικό διάγραμμα ροής της διεργασίας.

ΕΕ2: Σχεδιασμός και κατασκευή του συστήματος παραγωγής ενέργειας

Στα πλαίσια αυτής της ενότητας εργασίας θα πραγματοποιηθεί αρχικά ο σχεδιασμός του επεξεργαστή καυσίμου και θα καταστρωθούν αναλυτικά διαγράμματα ροής της διεργασίας παραγωγής υδρογόνου. Θα ακολουθήσει αναλυτικός σχεδιασμός της ολοκληρωμένης μονάδας παραγωγής ενέργειας, κατάστρωση αναλυτικών διαγραμμάτων ροής και σύνδεση όλων των υποσυστημάτων μεταξύ τους. Θα πραγματοποιηθεί, τέλος, η ολοκλήρωση του επεξεργαστή καυσίμου με τα υπόλοιπα υποσυστήματα της μονάδας παραγωγής ενέργειας (υποσύστημα κελιού καυσίμου, υποσύστημα διαχείρισης και αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας και υποσύστημα ελέγχου).

ΕΕ3: Έλεγχος λειτουργίας και βελτιστοποίηση απόδοσης του συστήματος παραγωγής ενέργειας

Θα πραγματοποιηθεί ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας των υποσυστημάτων της μονάδας με σκοπό την βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης της ολοκληρωμένης μονάδας. Επιπλέον μέσω του υποσυστήματος ελέγχου θα αυτοματοποιηθεί η λειτουργία της μονάδας και θα ενσωματωθούν έξυπνα διαγνωστικά συστήματα που θα διασφαλίζουν την ομαλή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της μονάδας χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε παρέμβαση από τον χρήστη. Σκοπός της ενότητας εργασίας είναι να εξεταστεί η σταθερότητα της ολοκληρωμένη μονάδας με σκοπό την καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων λειτουργίας που θα χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση και τον επανασχεδιασμό του προϊόντος στο μέλλον.

ΕΕ4: Μελέτη αγοράς και βιωσιμότητας προϊόντος

Θα πραγματοποιηθεί συλλογή δεδομένων της αγοράς, τεχνοοικονομικών και περιβαλλοντικών  στοιχείων τα οποία θα εμπλουτιστούν και θα χρησιμοποιηθούν για την αναλυτική μελέτη βιωσιμότητας του τελικού προϊόντος και την εκπόνηση προκαταρκτικού πλάνου εμπορικής αξιοποίησης του προϊόντος. Θα εντοπιστούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα αναλυθούν οι αγορές στόχοι του έργου. Αναμένεται ότι η ανάπτυξη της προτεινόμενης μονάδας, και σε επόμενο στάδιο η εμπορευματοποίησή της θα βελτιώσει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την τοποθέτηση της στην αγορά των νέων τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας και αξιοποίησης του υδρογόνου.  

Διάγραμμα Gantt απεικόνισης των Ενοτήτων Εργασίας και των Παραδοτέων του έργου.