Αντικείμενο έργου

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και κατασκευή ενός καινοτόμου, ενεργειακά αποδοτικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος παραγωγής ενέργειας και φόρτισης μπαταριών, με χρήση υδρογόνου και κελιών καυσίμου, για εκτός δικτύου εφαρμογές.

Hydrogen2Power

Το προτεινόμενο σύστημα έχει ονομαστική δυναμικότητα παραγωγής 500We ηλεκτρικής ισχύος και θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει με προπάνιο ως καύσιμο τροφοδοσίας αλλά και με φυσικό αέριο ή βιοαέριο, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Το καύσιμο τροφοδοσίας μέσω επεξεργαστή καυσίμου μετατρέπεται καταλυτικά σε υδρογόνο το οποίο εν συνεχεία μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια με χρήση κελιών καυσίμου τύπου PEM (Proton Exchange Membrane).

 

Η μονάδα περιλαμβάνει επίσης σύστημα διαχείρισης και αποθήκευσης ισχύος (ηλεκτρονικά ισχύος και μπαταρία) που μετατρέπει την παραγόμενη ενέργεια στην επιθυμητή μορφή (24V ή 48V συνεχούς ρεύματος) και την αποθηκεύει.
Η ηλεκτρική απόδοση της προτεινόμενης μονάδας είναι >30%, τιμή υπερδιπλάσια των αντίστοιχων συμβατικών γεννητριών πετρελαίου/βενζίνης, ενώ θα μπορεί να λειτουργεί στο 50 με 100% της ονομαστικής της δυναμικότητας, χωρίς κάποια επίπτωση στην απόδοσή της.

Στόχοι και προκλήσεις

  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παραγωγής ενέργειας για φόρτιση μπαταριών.
  • Βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιμέρους υποσυστημάτων εστιάζοντας ταυτόχρονα στην αυξημένη αποδοτικότητα με παράλληλη μείωση όγκου και βάρους.
  • Ενσωμάτωση έξυπνων διαγνωστικών συστημάτων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία σε όλες τις πιθανές καταστάσεις λειτουργίας αποτρέποντας τυχόν ανεπιθύμητες και επικίνδυνες συνθήκες.

Ανάλυση στόχων

  • Επίτευξη αυτοματοποιημένης λειτουργίας μονάδας.
  • Επίτευξη ηλεκτρικής απόδοσης >30%.
  • Επιβεβαίωση σημαντικής μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα σε σύγκριση με τις συμβατικές γεννήτριες ενέργειας.
  • Χρήση εναλλακτικών καυσίμων αντί για βενζίνη/πετρέλαιο.
  • Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, αγοράς και τεχνοοικονομικής μελέτης.

Low carbon economy

Το προτεινόμενο σύστημα βασίζεται σε καινοτόμες και αποδοτικές τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια από την ΕΛΒΙΟ, οι οποίες είναι σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο οδικό χάρτη για μετάβαση μέχρι το 2050 σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα (low carbon economy).

ΕΛΒΙΟ

info@helbio.com

(+30) 2610 911 561

Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 10

Follow Us